Víte, jakou cenu má vaše půda?

Pakliže vlastníte zemědělskou půdu, dost možná jste někdy uvažovali o jejím odprodeji nebo jste se alespoň zajímali o to, jakou má asi hodnotu. Tak jako tak, v tomto článku se podíváme na to, jak se počítá právě cena takové půdy nebo o dalších faktorech, na které se během toho bere ohled.
Třebaže u vás výkup zemědělské půdy možná není v tuto chvíli na pořadu dne, je dobré tyto informace znát, jelikož člověk nikdy neví, kdy se mu budou peníze z prodeje hodit. Obzvlášť, když takovou půdu nikterak nevyužívá a jen leží ladem, když by navíc mohla efektivně posloužit někomu jinému, kdo by o ni měl zájem.

Jak se vypočítává cena při výkupu zemědělských pozemků?

Při výpočtu ceny hrají roli jak kladné, tak i záporné či nepříznivé faktory, které její hodnotu snižují. Zaměříme se však nejprve obecně na ty nejdůležitější, jimiž jsou lokalita a přístup k ní ve smyslu fyzického i právního zajištění, dále pak bonita půdy, vzdálenost od zástavby a také od inženýrských sítí.

puda
 
Výhodou je v tomto případě to, když se jedná o sjednocenou půdu ve větší celek, avšak odprodat se dá i menší oddělený pozemek. V každém případě je velice důležité, jakou přístupovou cestou plocha disponuje.
Ideálně, je-li to zpevněná komunikace. Pochopitelně pak záleží také na půdním typu, tudíž i úrodnosti. Zájem je spíše o rovinatý terén bez inženýrských sítí, které přes pozemek vedou.
To, co naopak cenu ovlivňuje negativně, je velká vzdálenost od zástavby či špatná přístupnost k pozemku nebo již zmíněné inženýrské sítě. Obzvláště pak vedení elektrického napětí není právě žádoucí.
Dále pak nevhodný půdní typ, přičemž u výkupu orné půdy je hodně na škodu kamenitost terénu či jeho členitý nebo svažitý povrch.

BPEJ

Když se na tuto problematiku podíváme z odbornějšího hlediska, při výpočtu kupní ceny zemědělské půdy se vychází především z tzv. BPEJ, což je kombinovaná půdně ekologická jednotka. Je to vlastně pětimístný číselný kód, který slouží k rozlišení jednotlivých klimatických podmínek zemědělské půdy, která se v České republice používá.
Není přitom neobvyklé, když se na větších pozemcích nachází i několik BPEJ, a to vše pod jedním jediným parcelním číslem. Výměra jednotlivých BPEJ se pak nachází na listu vlastnictví, přičemž z jednotlivých čísel je možné vyčíst podstatné informace o půdě.

pole
 
První číslice tohoto kódu označuje příslušnost ke klimatickému regionu, s tím, že v ČR se jich používá hned deset, přičemž se jedná o oblasti s obdobnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin.
Další dvě číslice poté značí příslušnost k hlavní půdní jednotce. To znamená, že ukazují jednu z osmasedmdesáti jednotek, v kterých se odráží půdní typy, subtypy, půdotvorné substráty a v neposlední řadě také zrnitost či hloubky půdy.
Čtvrtá číslovka poukazuje na kombinace sklonitosti a expozice pozemku v souvislosti se světovými stranami. Sklonitost je pak podstatná zejména z důvodu přístupnosti zemědělské techniky, která se o půdu stará. Příslušnost ke světové straně má zase vliv na vegetační podmínky ve smyslu množství srážek, intenzity osvitu či teplotám.
Poslední z číslic, tudíž pátá, vymezuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. Půdní profil je de facto horizontální průřez půdou, z čehož lze vyčíst třeba půdní horizonty, kategorie půdy nebo v jisté míře i chemizmus půdy.
Zatímco skeletem chápeme částice půdy, jež jsou větší než dva milimetry, a které se postupně dále vydělují na hrubý písek, štěrk a kámen.
Zvažujete odkup svého zemědělského pozemku a chcete dostat nejlepší cenu? Obraťte se na www.vykupnemovitostipraha.cz , kde to s vámi nezávazně proberou a samozřejmě pomohou i s odkupem.